Η ιστορία του Project Management
"Το μόνο καθήκον μας απέναντι στην Ιστορία είναι να την ξαναγράψουμε"!   OSCAR WILDE
The Beginning of Wisdom is the Definition of Terms”!   SOCRATES, 470-399 BCE

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT

Σύμφωνα με το PMI, “A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service, or result.”, PMBOK®, PMI®. Άρα Project είναι μια προσωρινή προσπάθεια που καταβάλλεται για να παραχθεί ένα μοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα.

Η Διοίκηση Έργων (Project Management) είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Για πολλούς, το Project Management είναι «the science of getting things done» (η επιστήμη για το πώς να κάνουμε πράγματα).

Επίσης, σύμφωνα με το PMBOK®, ο ορισμός του Project Management είναι: «Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements»Το PMBOK® περιγράφει 42 Processes (διεργασίες) που ανήκουν στις παρακάτω 9 Knowledge Areas (γνωστικές περιοχές):


1. Διοίκηση Ολοκλήρωσης του project (Project Integration Management)
2. Διοίκηση Φυσικού Αντικειμένου του project (Project Scope Management)
3. Διοίκηση Χρονοδιαγράμματος Project (Project Time Management)
4. Διοίκηση Κόστους του project (Project Cost Management)
5. Διοίκηση Ποιότητας του project (Project Quality Management)
6. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων του project (Project Human Resource Management)
7. Διοίκηση Επικοινωνιών του project (Project Communications Management)
8. Διοίκηση Κινδύνων του project (Project Risk Management)
9. Διοίκηση Προμηθειών του project (Project Procurement Management)

Αυτά τα 42 processes του PMBOK® χωρίζονται σε πέντε (5) Process Groups (Initiate, Plan, Execute, Monitor & Control and Close (IPECC):

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENTΣαν επιστήμη το Project Management θεωρείται ότι ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα με τα διαγράμματα Gantt, PERT και την τεχνική Critical Path Method (CPM).

Το Manhattan Project, για την κατασκευή της ατομικής βόμβας, θεωρείται από πολλούς ως η μητέρα που γέννησε το Modern Project Management.

Μια σύντομη ιστορία της Διοίκησης Έργων υπάρχει στην Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝΣήμερα, παγκοσμίως, εκτιμάται ότι πάνω από 30.000.000 άτομα παγκοσμίως εμπλέκονται σε ομάδες έργων που εξασκούν επαγγέλματα σχετικά με το Project Management.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Miles Shepherd από την Αγγλία, ο αριθμός των Project Managers στην Αγγλία εκτιμάται ότι είναι ίσος με τον αριθμό των γιατρών και των δικηγόρων.

«According to Mike Nichols, Chair of the Association for Project Management (APM), the national professional society for project management in Great Britain, “I estimate that there are now around 300,000 project managers in the UK. That is approximately the number of doctors or solicitors in the country!”»

Είναι το Project Management "Cost Center" ή "Profit Center";

Eίναι προφανές ότι το Project Management είναι εργαλείο επίτευξη στρατηγικών στόχων. Επομένως είναι εξ' ορισμού "Κέντρο Οφέλους - Profit Center". Οργανισμοί που βλέπουν το Project Management ως κέντρο κόστους θα πρέπει να ξαναμελετήσουν αυτή την προσέγγισή τους!